Đối với sự phát triển của toàn xã hội hiện nay việc cung cấp các dịch vụ môi trường là rất quan trọng. Các dịch vụ môi trường bao gồm: Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; Sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường; Thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; Tái chế, tái sử dụng chất thải; Xây dựng nhà máy nước, hệ thống cấp nước phục vụ sinh hoạt, phục vụ công nghiệp, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước.

Cùng với quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, nhu cầu về các dịch vụ môi trường ngày càng cao, trong khi khả năng cung cấp của thị trường trong nước còn nhiều hạn chế.

Nhận thức được tầm quan trọng và triển vọng của lĩnh vực này, SCI coi lĩnh vực môi trường là một ngành chiến lược được ưu tiên đầu tư.