Giao thông vận tải là lĩnh vực giữ vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, một nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của đất nước, nhất là trong thời kỳ hiện nay.

Trong những năm gần đây, với chính sách thu hút vốn ngoài ngân sách cũng như có nhiều tháo gỡ về cơ chế và chính sách cho các nhà đầu tư, hàng loạt những dự án giao thông với quy mô hiện đại được triển khai xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa, đã góp phần thay đổi bộ mặt hạ tầng giao thông.

Các dự án này đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Đây là một trong những lĩnh vực đầu tư chiến lược của SCI. Mặc dù tỷ suất lợi nhuận đầu tư thấp nhưng nguồn thu từ các công trình giao thông luôn ổn định, an toàn và đặc biệt ít chịu sự biến động của thị trường.