Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hạ tầng đồng bộ và hiện đại, tốc độ đô thị hóa cũng như nhu cầu ngày càng cao của xã hội, lĩnh vực dân dụng mở ra nhiều cơ hội và phát triển.

Hiện nay thị trường đã được “làm sạch”, nhiều chính sách ưu đãi, thu hút được triển khai, cùng với các Luật sửa đổi như: Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi được thông qua có nhiều điều kiện tốt cho các nhà đầu tư.

Đây chính là cơ sở nền tảng cho sự phát triển hơn nữa của SCI trong lĩnh vực đầu tư này.