Báo cáo tài chính năm 2017

Năm tài chính
Kỳ báo cáo
BCTC

 

 

2017 

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV
Báo cáo tài chính Quý IV
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III
Báo cáo tài chính Quý III
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét  
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét  
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II
Báo cáo tài chính Quý II
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I 
Báo cáo tài chính Quý I
 

Báo cáo tài chính

Năm tài chính
Kỳ báo cáo
              BCTC

 

 

 

 

 

 

2016

 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm sau kiểm toán Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm sau kiểm toán Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV
Báo cáo tài chính Quý IV
Báo cáo tài chính Quý III
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét
Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II
Báo cáo tài chính Quý II
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I
Báo cáo tài chính Quý I

 

 

 

 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán 
Báo cáo tài chính năm sau kiểm toán 
Báo cáotài chính hợp nhất Quý IV
Báo cáo tài chính Quý IV
Báo cáo tài chính Quý III
Báo cáo tài chính Bán niên 
Báo cáo tài chính Quý II
Báo cáo tài chính Quý I
            2014 Báo cáo tài chính năm